Terms & conditions

Algemeen

Op deze pagina vindt u de disclaimer van the go-to.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door the go-to. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van the go-to is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij the go-to.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met the go-to te mogen claimen of te veronderstellen.

The go-to streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. The go-to aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Uploaden of toevoegen van evenementen

  1. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle makers en beheerder van evenementen

  2. Evenementen mogen niet misleidend, frauduleus of bedrieglijk zijn.

  3. Evenementen mogen zich niet voordoen als iets of iemand anders noch valselijk een merk, entiteit of bekende persoon vertegenwoordigen. Wanneer een evenement wordt gebruikt om steun te betuigen aan of interesse aan te geven in een merk, entiteit of bekende persoon, moet duidelijk worden gemaakt in de naam of de beschrijving dat het geen officiële vertegenwoordiging betreft.

  4. Evenementen mogen geen online kansspelen, online vaardigheidsspelen met echt geld of online loterijen faciliteren of promoten zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

  5. The go-to is volledig gevrijwaard voor alle informatie in het evenement, het evenement wordt  op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door the go-to of is geassocieerd met the go-to.

  6. Evenementen, teksten of foto’s van seksuele of schokkende aard mogen niet geplaatst worden zonder uitdrukkelijke toestemming van the go-to.

  7. Evenementen, teksten of foto’s met discriminerende kenmerken mogen nooit geplaatst worden. Hierbij gaat het om evenementen, teksten of foto’s die discrimineren op basis van beschermde kenmerken, waaronder, maar niet beperkt tot, ras, etniciteit, huidskleur, nationale herkomst, religie, leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur, genderidentiteit, gezinsstatus, beperking, medische of genetische conditie, of op andere gronden die zijn beschermd onder landelijke, regionale of lokale wetgeving.

  8. Evenementen moeten duidelijk en van tevoren bekendmaken welke acties moeten worden ondernomen of welke aanvullende kosten gekoppeld zijn aan het kopen van een ticket voor een evenement.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van the go-to.com op deze pagina.